Kancelaria Adwokacka Gniezno Joanna Gruchalska–Sajdak

Kan­ce­la­ria adwo­kacka Joanna Gru­chal­ska – Saj­dak mie­ści się w Gnieź­nie. Zaj­muje się spra­wami doty­czą­cymi prawa cywil­nego, kar­nego oraz rodzin­nego. Pomaga kom­plek­sowo oso­bom fizycz­nym jak i przed­się­bior­com. Repre­zen­tuje klien­tów przed orga­nami ści­ga­nia oraz pro­wa­dząc ich sprawy w sądach i urzę­dach. Poleca swoje usługi w ramach sta­łej współ­pracy praw­nej.

Szczegóły strony https://kancelaria.gruchalska-sajdak.pl: